Ändra sökväg till bildmapp i .htaccesss

Om du flyttar mappen där du exempelvis förvarar bilder på webbplatsen kan du göra detta i .htaccess utan att behöva skriva om alla sökvägar för respektive bild.

<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteRule ^oldpath/to/image/folder(.*)$ /new/folder/$1 [R=301,NC,L]
</IfModule>

Stäng av fil-listning i Apache webbserver

Av säkerhetsskäl är det bra att stänga av möjligheten till fil-listning av mappar i Apache webbserver. Skriv följande i terminalen för Debian/Ubuntu:

sudo a2dismod autoindex
sudo service apache2 restart

Konfigurera Virtual Host

Öppna filen genom att skriva i terminalen:

sudo pico /etc/apache2/sites-available/000-default.conf

Lägg in följande exempel för ny domän:

<VirtualHost *:80>
DocumentRoot /var/www/webbplatser/example
ServerName example.se
ServerAlias www.example.se
ServerAlias *.example.se
</VirtualHost>

Starta om apache:

sudo /etc/init.d/apache2 restart

 

Starta, stoppa eller starta om Apache

Starta, stoppa eller starta om Apache i Linux.

sudo /etc/init.d/apache2 restart
sudo /etc/init.d/apache2 stop
sudo /etc/init.d/apache2 start

Stänga av och starta om Linux server.

sudo reboot
sudo poweroff

HTTP med SSL (HTTPS)

Installera först SSL. Detta görs genom att aktivera ssl o mods-available med kommandot:

sudo a2enmod ssl
sudo /etc/apache2/init.d/apache2 force-reload

Skapa krypteringsnycklarna.

cd /etc/apache2
sudo openssl genrsa -des3 -out server.key 1024

Använd den skapade nyckeln för att skapa en certifikatförfrågan.

sudo openssl req -new -key server.key -out server.csr
sudo openssl x509 -req -days 365 -in server.csr -signkey server.key -out server.crt

Installera nyckel och certifikat.

sudo cp server.crt /etc/ssl/certs/
sudo cp server.key /etc/ssl/private/

Editera ssl default fil.

cd /etc/apache2/sites-available
sudo pico default-ssl

Avkommentera (ta bort #) följande rader i ssl default.

#SSLEngine on

#SSLOptions +FakeBasicAuth +ExportCertData +StrictRequire

#SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/server.crt

#SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/server.key

Sätt igång default SSL site.

sudo a2ensite default-ssl

Starta om Apache.

sudo /etc/init.d/apache2 restart

Lägg till port 443 i virtualhost.

sudo pico /etc/apache2/sites-available/default

Exempel på virtualhost:

DocumentRoot /var/www/faq/
ServerName webbplats.se
ServerAlias www.webbplats.se
ServerAlias *.webbplats.se
SSLProxyEngine on
SSLEngine on
SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/server.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/server.key

Starta om Apache.

sudo /etc/init.d/apache2 restart

Ingen åtkomst till mappen ”javascript”

Efter att ha satt upp en ny Linux server (Debian/Ubuntu) så upptäckte jag ett märkligt fel. Min webbläsare visade på att det inte gick att komma åt de lokala javascript-filerna som låg i mappen ”javascript”.  Efter att jag letat efter felet både i  .htaccess, kontrollerat mappbehörigheter och sett över Apache-inställningarna utan framgång så upptäckte jag i konfigurationsfilen att det fanns ett globalt alias för just ”javascript” som skriver över mina inställningar.

Detta går att lösa på olika sätt.

#1 Ändra namnet på mappen ”javascript” till något annat helt enkelt…

#2 Ändra alias i javascript-common.conf filen från /javascript till /javascriptlib.

  1. Öppna filen genom att skriva i prompten:
    sudo pico /etc/javascript-common/javascript-common.conf
  2. Ändra raden: Alias /javascript /usr/share/javascript/
    till: Alias /javascriptlib /usr/share/javascript/
  3. Starta om Apache genom att skriv i prompten:
    sudo service apache2 restart

Klart! Nu ska det gå det att komma åt mappen.